Strona głównaTwój koszyk jest pusty 
Regulamin  
 

 

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Sklep Internetowy IMGW-PIB, zwany dalej Sklepem, działający pod adresem sklep.imgw.pl jest platformą prowadzoną przez: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673) przy ul. Podleśnej 61, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062756, posiadającym numer NIP: 525-000-88-09 i  numer REGON: 000080507
2. Sklep realizuje zamówienia samodzielnie lub przy współpracy z Serwisem Przelewy24 (www.przelewy24.pl) należącym do Dialcom24 Sp. z o.o. 60-408 Poznań,
ul. Nagórskiego 3, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513

§ 2
Zamówienia

1. Zmówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, z zastrzeżeniem, że przystąpienie do realizacji zamówienia i jego obsługa odbywa się lub rozpoczyna jedynie w dni robocze, od godziny 8.00 do godziny 15.00.
2. Wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza skutkuje przyjęciem zamówienia, o czym Klient jest informowany e-mailem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze niezwłocznie po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia. W przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą, niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący tę transakcję.
3. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności produktu, wybranej przez Klienta formy płatności i sposobu dostawy. W żadnym wypadku czas realizacji nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
4. Informacje o dostępności konkretnego towaru, podawane są przy każdym towarze. Ewentualnie podawany jest przewidywany czas, w którym towar będzie dostępny.
5. Jeżeli klient zamawia kilka towarów, to realizacja następuje po skompletowaniu całości zamówienia.
6. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć towaru z tego powodu, że towar ten nie jest dostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, poinformowany, a pieniądze otrzymane od Klienta zostaną zwrócone.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
8. Do chwili wysłania towaru możliwa jest zmiana lub odwołanie zamówienia. W celu zmiany lub odwołania zamówienia Klient kontaktuje się ze Sklepem na adres e-mail: sklep@imgw.pl .

9.  Ponieważ koszty przesyłki zależą od rozmiarów i wagi towaru, wysokość opłaty za przesyłkę zostanie podana klientowi dopiero po jego wysłaniu, a klient opłaci koszty przesyłki w momencie odbioru towaru. Stanowi to gwarancję, że opłata poniesiona przez klienta będzie odpowiadała rzeczywistym kosztom przesyłki, pokrytym przez IMGW PIB. Opłata ta naliczona zostanie zgodnie z aktualnymi cennikami dostarczyciela, wybranego przez Klienta.


§ 3
Ceny
1. Ceny podane przy towarach zawierają podatek VAT.
2. Ceną wiążącą jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Cena za przesyłkę zostanie podana klientowi drogą elektroniczną na adres email dopiero w dniu wysyłki towaru i pobrana w momencie odbioru przesyłki. Opłata pobierana jest według aktualnego cennika wybranego przez Klienta dostarczyciela.

 § 4
Formy płatności

1. Dostępnymi formami płatności są:
a. Przesyłka za pobraniem
b. Przelew elektroniczny
c. Płatność kartą kredytową (lub tzw. kartą wypukłą)
2. Faktura VAT zostanie dołączona do przesyłki z towarem.
3. Istnieje możliwość wpisania innego adresu faktury niż dostawy.
4. W przypadku wybranych towarów lub kategorii towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności.

5.  Opłata za przesyłkę pobierana jest od Klienta w momencie odbioru zamówionego przez niego  towaru.

 § 5
Sposoby dostawy

1. Dostępnymi formami dostawy są:
a. Poczta Polska – za pobraniem
b. Poczta Polska – przesyłka ekspresowa Poczta Polska – przesyłka ekonomiczna
c. Kurier

d. Odbiór osobisty - w siedzibie IMGW pod adresem określonym w § 1 ust 1 niniejszego regulaminu w dni robocze
2. Opłata za dostawę zależy od formy dostawy.
3. Opłata za dostawę może zależeć również od wagi przesyłki, w szczególności przy zamawianiu więcej niż jednego towaru.

4.  Wysokość opłaty za przesyłkę zostanie podana Klientowi drogą elektroniczną w dniu wysyłki towaru, a Klient opłaci koszty przesyłki w momencie odbioru towaru.

 § 6
Prawo autorskie

1. Wszelkie towary (książki, czasopisma itp.) są przedmiotem ochrony prawa autorskiego zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.  Nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami.
2. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie, kopiowanie lub udostępnianie nabytych towarów, bez względu na jego formę, jest zakazane.

§ 7
Reklamacje
1. Sklep ustosunkuje się do składanych reklamacji w ciągu 14 dni, od dnia dostarczenia towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres IMGW PIB podany w § 1 ust 1 z dopiskiem „sklep internetowy” i powiadomi Klienta o dalszym sposobie postępowania. Formularz reklamacji jest dostępny pod adresem: http://sklep.imgw.pl/docs/reklamacja_wzor.doc
2. Sklep pozostawi bez rozpoznania reklamacje nie zawierające danych wystarczających do ich rozpatrzenia, w szczególności: adresu Klienta, opisu niezgodności towaru z umową, wskazania daty stwierdzenia niezgodności towaru z umową, wskazania reklamowanego towaru lub do których taki towar nie został dołączony.
3. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwróci Klientowi koszty dostarczenia towaru do reklamacji, po udokumentowaniu przez Klienta poniesionego kosztu przesyłki oraz wskazaniu przez Klienta numeru konta, na które należność ma zostać zwrócona.
4. W przypadku uznania reklamacji Sklep naprawi lub wymieni towar. Jeżeli naprawa i wymiana okażą się niemożliwe, Sklep w ciągu 14 dni od rozpatrzenia reklamacji zwróci należność za reklamowany towar na wskazany przez Klienta numer konta.
5. Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 2 lat od zakupu, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od ujawnienia się wady.
6. Sklep nie odpowiada za obsługę transakcji płatniczych. Reklamacje transakcji kartą kredytową i przelewem elektronicznym przyjmowane są w formie elektronicznej na e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl.

§ 8
Prawo Odstąpienia

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od dnia otrzymania towaru wysyłając stosowne oświadczenie na piśmie. W takim  przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Pieniądze zostaną Klientowi zwrócone w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki ze zwracanym towarem.
2. Warunkiem koniecznym do otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie nieuszkodzonego towaru z wszelkimi załączonymi dodatkami. Książki lub płyty które zostały rozfoliowane nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi nie podlegają produkty sprowadzone na indywidualne zamówienie klienta. Zwrot nie obejmuje kosztów wysyłki.
3. Oświadczenie o odstąpieniu składa się na adres IMGW-PIB podany w § 1 ust 1 z dopiskiem „sklep internetowy”, zwrotu dokonuje się na ten sam adres. Formularz odstąpienia jest dostępny pod adresem:  http://sklep.imgw.pl/docs/oswiadczenie_o_odstapieniu_wzor.doc
4. Sklep nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.

§ 9
Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. 
Administratorem danych osobowych  jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i mogą być przekazane innym odbiorcom do celów wykonania umowy, tj. dostawcom usług płatniczych lub operatorom pocztowym i przewoźnikom (jeżeli istnieje konieczność dostarczenia zamówienia). Z uwzględnieniem zdania poprzedniego dane osobowe nie są przekazywane organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Okres przechowywania danych osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna IMGW-PIB ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 tekst jednolity). Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów (w szczególności z art. 6 lit. b RODO), ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 2 października 2009r.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep.imgw.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Powrót